Teliti Hadis-Hadis Tentang Penimbunan Barang Pokok, Dosen STAIN Raih Doktor

18-09-2014 (07:13:23) Berita 1209 times

SulaemangSalah satu dosen Jurusan Dakwah dan Komunikasi STAIN Kendari, Drs. Sulaemang. L, M.Th.I (selaku promovendus) telah berhasil lulus Ujian Promosi Doktor pada UIN Makassar, pada tanggal 16 September 2014 dengan predikat sangat memuaskan. Promovendus telah mempertahankan judul disertasinya yaitu “Hadis-Hadis Tentang Penimbunan Barang Pokok (Analisis Syarah Tematik)”, di depan 6 penguji dan promotor, yang terdiri dari Prof. Dr.Hj. Rosmaniah Hamid, M.Ag., Sitti Aisyah Kara, M.A., Ph.D., Zulfahmi, M.Ag., Ph.D., Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., Prof. Dr. Hj. Andi Rasdianah., Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.


Dalam ujian dihadapan Dewan penguji, yang berlangsung di ruangan sidang promosi doktor UIN Makassar, Promovendus menguraikan isi disertasinya yang membahas hadis-hadis tentang penimbunan barang pokok (analisis syarah tematik). Dalam membahasnya, penulis mengangkat pokok permasalahan: Bagaimana hadis-hadis tentang penimbunan barang pokok? Pokok permasalahan ini dibahas dengan membatasinya pada tiga sub masalah: (1) Bagaimana kualitas hadis-hadis penimbunan barang pokok? (2) Bagaimana pemaknaan terhadap hadis-hadis tentang penimbunan barang pokok? (3) Bagaimana dampak yang ditimbulkan karena penimbunan barang pokok menurut hadis?. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui kualitas hadis-hadis penimbunan barang pokok, pemaknaan dan dampak yang ditimbulkan karena penimbunan barang pokok menurut hadis.

Related Post